Informàtica Industrial

La informàtica industrial és la base de la indústria 4.0. A Pentamatik som experts en l'adquisició de dades, en la integració dels sistemes OT i IT de l'empresa, així com en l'aprofitament de les dades mitjançant algoritmes d'Intel·ligència Artificial.

Cont​acteu-nos

Integració de sistemes

Una de les grans diferències entre la tercera i la quarta revolució industrial o Indústria 4.0 és la captura, integració i aprofitament de les dades al llarg de tota la cadena de valor de l'empresa. Per a això, Pentamatik disposa d'una dilatada experiència en el desenvolupament i integració de solucions IT (Information Tecnology) y (OT) Operational Technology.

Descobrir

Sistemes SCADA (Supervisory, Control and Data Acquisition)


Amb els Sistemes SCADA disposa d'una interfície integrada per a la monitorització i/o control de les instal·lacions.

 

MES (Manufacturing Execution System)

Sistema de gestió de la producció. Les principals funcions del sistema MES són la recopilació de dades automàtiques, detall dels aturades de màquina i els motius de les pèrdues d'eficiència i/o de qualitat, gestió sense papers de la fàbrica, mostrar la producció realitzada i pendent en temps real, analitzar la productivitat i l'eficiència dels recursos, oferir informes per a la gestió de la producció, disposar de quadres de comandament a temps real, generar mapes interactius de la fàbrica, departament, àrea o centre de treball, mostrant l'estat de les màquines en tot moment.

ERP (Enterprise Resource Planning)

L'ERP és un conjunt d'aplicacions de programari integrades, que permeten automatitzar la majoria de les pràctiques de negoci relacionades amb els aspectes operatius o productius de l'empresa, facilitant i centralitzant la informació de totes les àrees que la componen: compres, producció, logística, finances, recursos humans, màrqueting, serveis, projectes i atenció al client. A Pentamatik podem integrar el sistema MES amb el sistema ERP, d'aquesta manera, l'ERP envia les ordres de procés o fabricació al sistema MES, i el sistema MES retorna tota la informació generada durant la fabricació com pot ser la informació relacionada amb els operaris, temps, consums, producció, condicions d'operació, traçabilitat, controls de qualitat, etc.

IoT (Internet of Things)

Descriu la xarxa d'objectes físics (coses) que incorporen sensors, programari i altres tecnologies amb l'objectiu de connectar i intercanviar dades amb altres dispositius i sistemes a través d'Internet. Aquests dispositius van des d'objectes domèstics comuns fins a eines industrials sofisticades. Amb més de 7 mil milions de dispositius IoT connectats actualment, els experts preveuen que aquest nombre augmenti a 10 mil milions per a 2020 i 22 mil milions per a 2025. La recopilació de dades sense intervenció humana, permet realitzar un seguiment detallat de tot, i reduir de forma important els costos i optimitzar l'ús dels objectes, coses o actius. També permet conèixer l'estat dels objectes, si necessiten ser reparats, canviats o recuperats, conèixer la seva localització, gestionar la traçabilitat, etc.

Big Data


Es tracta de l'emmagatzematge, processament i gestió d'un conjunt de dades massiu que poden ser estructurats (p.ex. SQL) o no estructurats (p.ex. Textos, Imatges, Vídeos, Àudio, etc.). Aquestes dades en una primera fase s'emmagatzemen en un Data Lake (Llac de Dades). Posteriorment, les dades són sotmeses a un procés d'ETL (Extract, Transform, Load). Les dades seleccionades i transformades es carreguen en un Datawarehouse (Magatzem de Dades) per poder ser aprofitades en anàlisis posteriors.

Data Analysis

A les dades obtingudes amb la captura de dades o mitjançant Big Data, s'apliquen algoritmes clàssics o d'intel·ligència artificial, utilitzant analítica de dades o Business Intelligence. D'aquesta manera es pot extreure la informació rellevant, amb la qual es realitzen informes, visualitzacions o quadres de comandament, que permeten als responsables del negoci o planta prendre les decisions més adequades.

 

Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Deep-Learning (DL)

La IA és la ciència que estudia com construir programes i màquines intel·ligents que puguin resoldre problemes de manera creativa. ML és un subconjunt de la IA que proporciona als sistemes la capacitat d'aprendre i millorar automàticament a partir de l'experiència sense estar programats explícitament. DL és un subconjunt del ML en el qual s'utilitzen xarxes neuronals amb la finalitat d'analitzar diferents factors amb una estructura similar al sistema neuronal humà. 


Cloud Computing

Conjunt de tecnologies que permeten l'accés remot a programari, a emmagatzematge d'arxius i al processament de dades a través d'internet. Existeixen tres modalitats de Cloud-Computing. IaaS (Infrastructure as a Service) on un tercer proporciona la infraestructura IT. PaaS (Platform as a Service) on el proveïdor proporciona un entorn on els desenvolupadors ja poden crear les seves aplicacions. SaaS (Software as a Service) on l'aplicació ja està implementada en el núvol i es contracta el seu ús.

Blockchain

Sistema de registre distribuït que promou la descentralització, transparència i integritat de les dades. Permet la realització de transaccions segures i fiables, major transparència, dades pràcticament impossibles de falsificar, mantenir la integritat de la informació, automatitzar les transaccions guanyant en velocitat i eficiència. Aquesta tecnologia permet l'automatització de les transaccions econòmiques, contractes digitals i el control de la traçabilitat dels productes.  

 

person holding black smartphone

Aplicacions mòbils


Desenvolupem aplicacions mòbils amb una interfície intuïtiva que li permetrà controlar els seus dispositius, processos o negoci des de qualsevol lloc del món i en qualsevol moment.