Disseny i fabricació de Maquinària

Si no troba en el mercat la maquinària que s'ajusti a les seves necessitats, a Pentamatik li la podem dissenyar i fabricar..

Contacteu-nos

Els podem oferir des de la fabricació de petits conjunts fins a la fabricació de maquinària complexa o integració de maquinària per a la formació de línies de fabricació o sistemes "claus en mà".

Dissenyem segons la metodologia d'enginyeria concurrent, garantint d'aquesta manera que durant el desenvolupament del projecte es tenen en compte tots els aspectes clau per a la posterior explotació de la mateixa com són la productivitat, la qualitat, el manteniment, la seguretat, el transport, etc.

També realitzem Retrofitting de maquinària (Actualització i modernització de maquinària). Adaptem la maquinària a les seves noves necessitats productives, tant mecànicament com a nivell del sistema de control, millorant d'aquesta manera la qualitat i productivitat dels seus processos. També els podem adequar la seva maquinària a la normativa de seguretat vigent.

Bessó Digital

El bessó digital és una representació virtual que serveix com a contrapartida digital en temps real d'un objecte o procés físic. La generació del bessó digital s'inicia amb el disseny de la màquina o del sistema. El model 3D obtingut és la base per a la posterior realització de simulacions, fabricació de prototips i l'associació i representació de la informació de l'objecte real.

Descobrir

Simulació

Una vegada obtingut el bessó digital o model virtual, podem realitzar tot tipus de simulacions cinemàtiques, de càlcul estructural, de càlcul de reaccions i potències, tèrmiques, de fluids, etc.


Simulació de processos

Per al cas de processos industrials, també és possible realitzar simulacions de línies de fabricació, magatzems, etc. Aquestes eines permeten optimitzar els layouts de planta, reduir els temps de posada en marxa, optimitzar la planificació de la producció i la gestió dels transports i magatzems, i optimitzar la utilització dels recursos.

Fabricació additiva

La fabricació additiva es basa en la fabricació de peces per deposició de material. Existeixen múltiples tecnologies com el modelat per deposició fosa (FDM), Processament digital de llum (DLP), Sinteritzat directe de metall per làser (DMLS), Sinteritzat selectiu per làser (SLS), Estereolitografia (SLA), Multi Jet Printing (MJP), etc. La tecnologia de fabricació o impressió utilitzada depèn del material a utilitzar i de les propietats mecàniques i definició requerides. La fabricació digital requereix del model 3D o bessó digital i permet la validació de prototips i fins i tot la fabricació directa de peces funcionals, reduint d'aquesta manera el temps de desenvolupament dels productes. Una altra avantatge de la impressió 3D és la possibilitat de fabricació de peces de geometria complexa, que no seria possible fabricar amb altres sistemes de fabricació tradicionals. En aquests casos és possible optimitzar la utilització del material mitjançant el disseny topològic o generatiu.

Realitat Virtual

La realitat virtual permet la utilització de múltiples aplicacions, des de la validació de dissenys (de productes, de layouts de producció, d'ergonomia, de passos d'instal·lacions, de replantejos d'obra civil, etc.).Realitat Augmentada

La realitat augmentada permet la superposició d'informació virtual en el món real. Entre les aplicacions destacades es troba la visualització de models virtuals, de quadres de comandament, de vídeos o de documentació associats a objectes reals. Una altra aplicació molt estesa és l'assistència remota en operacions de manteniment. Per a la visualització de la realitat augmentada es poden utilitzar diferents dispositius com telèfons mòbils, tauletes o ulleres de realitat augmentada.


Marcatge CE

Tota la maquinària fabricada per Pentamatik es lliura amb el corresponent manual d'utilització, declaració de conformitat i placa de marcatge CE. Des de l'inici del projecte elaborem l'expedient tècnic de seguretat amb la finalitat d'identificar i avaluar els riscos ja des de la fase inicial o conceptual del projecte, d'aquesta manera podem eliminar o disminuir la probabilitat de materialització d'alguns dels riscos en l'origen. Els riscos que no es puguin eliminar o minimitzar es protegiran mitjançant resguards o dispositius de seguretat.